Rodové jméno

Fous

Jméno Fous nepatří mezi příliš rozšířené. Jeho nositelé se dají počítat spíše na desítky a stovky než na tisíce. Regionálně jsou jeho nositelé rozšířeni hlavně v Praze, Středočeském a Západočeském, ovšem kromě severní Moravy je v každém kraji nějaký Fous. (Pokud se mi nějaký Fous ozve, abych zasadil další kamínek do mozaiky, budu vděčně rád.)

V roce 1654 byly do Berní ruly zaznamenány pouze tři lokality s nositelem jména Fous - jeden v Sedlici u Rožmitálu, druhý ve Vranovicích u Rožmitálu, oba panství Březnice, a třetí v Zavlekově v západních Čechách.

Rod Fousů, do něhož patřím, pochází ze Zavlekova, vsi nedaleko Nalžovských Hor u Klatov, na silnici Strakonice - Horažďovice - Klatovy.

Nejstarší záznam, který jsem zatím nalezl, je , jak - jsem uvedl - v Berní rule z roku 1654, ve které lze v knize Prácheňského kraje na straně 860 (původní folium 1129) knihy 2 najít zápis o Pavlu Fousovi. Podle zaznamenaných velikostí gruntů byl druhým největším sedlákem ve vsi po Adamu Soukupovi. Přímé spojení Pavla Fousa se mnou nebo s již zmiňovanými Fousy z Rožmitálska se mi zatím nepodařilo prokázat nebo doložit, protože Zavlekovské matriky končí rokem 1663 a starší již neexistují a po pravdě řečeno, ani jsem je zatím nehledal vzhledem k mapování jiných rodů a k rozsahu bádání.

Během desetiletí a staletí se rod zavlekovských Fousů značně rozrostl. Ne všechny větve mám podchycené, ne všichni členové rodu jsou zachyceni v následujícím popisu rodu, který jsem musel pro přehlednost velmi zestručnit. Někteří odešli z rodné vsi do světa hledat štěstí jinde - někdo se vystěhoval do Ameriky za novým životem, ostatní se rozešli po zemích českých a patrně i rakousko-uherských za lepším živobytím. V grafech, na kterých je zobrazen rozrod rodu, jsou ovšem zaznamenáni všichni, které se podařilo najít v archivech a které bylo možno alespoň částečně zařadit, tj. určit rodiče nebo děti. U některých byla v matrice nalezena poznámka, že k jejich jménu byl v letech 1939 - 1945 vystaven doklad dokazující nežidovský původ. Jinými slovy - potomci dotyčného žili ještě během druhé světové války, byť pod pro mně neznámými jmény.

 Nejstarší můj přímý předek doložený matričními záznamy je Jan Fous. Se svou ženou Lydmilou měl 8 dětí: Václava (*1672), Bartoloměje (*1686) , Vojtěcha (*1693), Pavla (oženil se s Markytou Pacholýkovou), Jiřího (manželka Anna Zahradníková), Annu (manžel Waczlaw Czesawa), Marianu (manžel Bartolomey Czesawa) a Josefa (manželka Lydmilla). O Janovi se zachoval ještě jiný matriční záznam - v knize zemřelých je záznam, že Jan zemřel v roce 1728 ve věku 103 (!) let, z čehož by vycházel rok narození na rok 1625. Údaj o věku bude patrně nadnesený, nicméně i při redukci o 20 let vychází narození do doby třicetileté války – 1645. V té době Čechám vládl císař Ferdinand III., Švédové potřetí vtrhli do Čech a na Moravu (6.3. bitva u Jankova u Tábora, od května obléhání Brna), v Anglii zuří občanská válka (Cromwell), na vrcholu tvůrčích sil jsou Jan Amos Komenský, René Descartes, Rembrandt, Velázquez, Václav Hollar, Francois de la Rochefoucaould, Albrecht z Valdštějna byl již  11 let po smrti, Galileo Galilei 3 roky pro smrti, Isaacu Newtonovi jsou 2 roky, fyzik Jan.Event.Torricelli již má za sebou pokus o změření atmosférického tlaku

Nejstarší syn Václav měl s manželkou Kateřinou rovněž 8 dětí narozených mezi lety 1743 až 1755. Další potomci této větve jsou zatím neznámí.

Mladší syn Bartoloměj se oženil s Kateřinou, po její smrti v roce 1714 pak Marií Horovou. Dohromady měl 13 dětí. Za zaznamenání stojí asi jen čtvrté dítě, Václav (*1715), jehož potomci se značně rozrostli, poslední údaje ze Zavlekova o této rodině ale pocházejí z poloviny 19. století (v roce 1864 zemřel prapravnuk František Serafin Fous). Václavův mladší bratr Vavřinec se narodil rok po smrti dědečka Jana, tedy v roce 1729. V roce 1759 se oženil s Kateřinou Terezií Soukupovou ze Zavlekova. Podle dostupných údajů měl jenom 3 děti - Antonína (*1760), Vojtěcha (*1762) a Jana (*1763). Antonín měl 7 dětí, další osudy jeho potomků nejsou známé, stejně jako osudy Vojtěcha.

Pokračovatel rodu směrem ku mně je syn Jan (*1763),který se 26.10.1788 oženil s Marií Delfínovou, v matrice psanou jako Delfinka (*1774) ze Zavlekova č.19. Tím získal přídomek (= při domě) Delfin, který pak rodina držela asi po dvě generace. Z jejich 11 dětí je známa pouze větev Antonína (*1802), který se oženil s Markétou Kozlovou, nicméně stopy této větvě také končí v polovině 19. století, a Vojtěcha.

Janův druhorozený syn Vojtěch(*1793) je zapsán jako Fous zvaný Delfín, což potvrzuje přijetí jména po gruntu nebo po domě neboli že se otec přiženil k Delfínům na grunt a tak jejich jméno přešlo na něj i na syna. Vojtěch se oženil 14.2.1814 s Marií Magdalenou Přerostovou (9.2.1795). I jeho rodina byla početná, čítala 14 dětí. Z nich je známo pokračování pouze u syna Václava.

Václav (15.8.1823), je zapsán rovnou jako Delfín a zápis je později opraven na Fauss. 31.1.1845 převzal hospodářství a tři dny nato, 3.2.1845, se žení s Josefou Melkovou z Otěšína č.17 (*1827), která svatební smlouvou ze srpna 1845 převzala půlku hospodářství. Údajně postoupila bratrovi nebo bratranci část gruntu, který doteď patří potomkům obou rodin. Václav a Josefa měli 12 dětí. Z nich stojí za zaznamenání především ti, kteří se dožily dospělosti - Josefa (*1846, vdaná za Martina Maxu), Maria (*1849, vdaná za Jakuba Mertla), František (*1856), Josef (*1860), Václav (*1862, vystěhoval se do USA), Barbora (*1864, vdaná v USA za Antona Hrona), a Karla (*1867).

Karel (12.1.1867), pradědeček. Naše rodina mu může s pýchou dát přídomek První a psát jej Karel Fous I. Zatím o něm nevíme víc, než že během života přesídlil ze Zavlekova do Prahy, kde v roce 1951 zemřel. Podle úmrtního listu byl obecní sluha. Jiné zdroje tradují, že se vyučil pekařem. V podstatě o něm nic nevíme. Zatím....

Karel měl dvě děti. Dcera Marie, provdaná Buřivalová, podlehla ve třiceti letech nemoci (+1926). Syn Karel (1895 - 1972) se vyučil zubním praktikem neboli dentistou. Celý život žil v Praze. I když začátky patrně neměl snadné, postupem doby se vypracoval a po zavedení praxe se přes dohazovačku seznámil s Růženou Klementovou (1907 - 1971), dcerou zaměstnance státní dráhy. Praxí se od píky domohl k solidnímu postavení i majetku, což se mu po roce 1948 sečetlo. Ve vile, kterou postavil s prastrýcem manželky, musel strpět nájemníky, činžovní dům, ve kterém měl ordinaci, musel pod nátlakem darovat, o ordinaci přišel, a i když profesní kariéru zakončil v OÚNZ, nevyhnul se kolem poloviny padesátých let zájmu bolševiků a byl asi půl roku žalářován na základě smyšlených hospodářských deliktů.

Dcera Růžena, resp.Ruda (*1929) vystudovala farmacii a celý život pracovala jako magistra v lékárně. Provdala se ponejprv za spolužáka Pavla Bicana, s nímž má dceru Renatu. S druhým manželem, sportovním redaktorem a trenérem Vladimírem Čermákem, má dceru Lucii.

Syn Karel (*1931) byl rovněž zubař (vystudovaný, nikoli vyučený). Protože se pro svůj nevhodný třídní původ nejprve nedostal na medicínu, začal s nástavbovou střední zdravotnickou školou. Po dokončení kursu pro RTG laboranty a následném studiu University Karlovy začínal na přidělenku v Jablonci nad Nisou, po několika letech se dostal zpátky do Prahy. Zde se oženil 28.10.1960 s Hanou Reinwaldovou. Kromě tří let strávených pracovně v okrese Cottbus v tehdejší Německé demokratické republice (lidově Východní Německo, historicky Lužice a město Chotěbus) pracoval pak jako zubař v poliklinice na Karlově náměstí, později jako odborný asistent na II. stomatologické fakultě University Karlovy tamtéž. Zemřel na infarkt 8.2.1981.

Jejich starší syn Karel (*1962) absolvoval Akademické gymnasium v Praze a Vysokou školu ekonomickou v Praze. V květnu 1996 se oženil s Klárou Rezkovou. Jeho bratr Petr, původně rentgenový laborant, později obchodní zástupce či prodejce, se oženil s zubní laborantkou Romanou Šulcovou, s níž má dceru Alžbětu (*2001). Nejmladší z rodiny je zatím její bratr Petr narozený v roce 2004.

Poslední z Karlů je Karel (*1999), v pořadí pátý v přímé linii, v září 2005 začíná se školní docházkou. Jeho sestra se Emílie (*2001) si zatím užívá mateřské školky.

Grafické znázornění  rozrodu rodiny /  Schematic diagrams of kinship

Schematické tabulky příbuznosti

Návrat na genealogii.  /  Back to Genealogy

Návrat na Hlavní stránku  /  Back to Main page