Rodové jméno 

Reinwald

 Rodové jméno Reinwald není v současné době příliš frekventované jméno, podle internetové stránky  Ministerstva vnitra ČR bylo k 1.8.2002  v České republice pouhých 11 nositelů jména Reinwald / Reinwaldová.  Jde o mlynářský rod a je v případě mojí větve zajímavý tím, že v průběhu věků proputoval od Hradce Králového přes východní a střední Čechy až ke Slanému a zpět do Prahy a k Českému Brodu.

První zmínka o jménu vztahujícímu se k mým předkům je z roku 1651, kdy v Soupise poddaných podle víry je ve vsi Předměřice náležející ke královskému městu Hradec Králové jmenován 

"Jan Reywold, kterýž se v pojminulých letech jinde semo tamo toulal a nyní se zase navrátil, katolický není, manželka jest katolická."         (zdroj: Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Hradecko a Bydžovsko, str.339, vydal SÚA Praha 2000).

Ve Městském archivu (dříve SOkA) Hradec Králové je uložen velmi zajímavý dokument pocházející z Hradce Králového z roku 1585. Jde o tzv. ceduli řezanou, na níž Kateřina, manželka Kašpara Rynwalda, dožaduje navrácení dluhu. Jméno není zcela totožné, nicméně je natolik podobné, že nelze vyloučit, že jde o první záznam dokazující existenci rodu předcházející o skoro 70 roků první hodnověrné doklady (Soupis poddaných podle víry a matriky). Vzhledem k vypuknutí třicetileté války v době mezi  vznikem obou záznamů (1585 a 1651) lze připustit možnost zchudnutí měšťana a jeho transformaci na vesničana.

Na jiném místě již zmíněného Soupisu se jméno píše jako Rejvold a uvádí se jméno manželky Anny a dcery Doroty. U Jana je oproti předešlému komentáři značka pro katolické vyznání, stejně jako u manželky, a uvádí se jeho věk 30 roků, u ženy 20 a dcery 1 rok. Podle matriky měl Jan zřejmě ještě jednu dceru, Magdalenu, narozenou v roce 1651 a zemřelou v Předměřicích 26. listopadu 1711. Protože jméno pokračuje i do dalších generací, lze předpokládat, že Jan mě také syna, zatím neznámého.

V další generaci je Martin Reywald, jehož existenci dokládají matriční zápisy jeho dětí. Martin byl podle všeho dvakrát ženatý. S první ženou Annou měl Magdalenu (*21.7.1676), Jana (*2.6.1680) a Waczlawa (*17.7.1682), druhá manželka Marie povila Martinovi tři potomky -  Karla (*11.9.1685  U12.1.1720), Martina (*29.9.1686) a Františka (*13.12.1685). Všechny děti se narodily v Předměřicích. 

S největší pravděpodobností rod pokračoval Karlem. Bohužel zatím nebyly nalezeny zápisy o narození syna nebo vnuka, nicméně v zápise matriky oddaných obce Křinec pro roky 1747 - 1787 na stránce 51  k svatbě Jan Reyvalta s Kateřinou Kučerovou konané 27.11.1760 uvádí, že ženich se narodil v Předměřicích. Při odhadovaném věku 25 let při svatbě vychází, že ženich se narodil někdy kolem roku 1735, tedy v roce, kdy by bylo výše zmíněnému Karlovi již 50 let. V zápise se uvádí, že Jan je synem Karla, který tak mohl být jak otcem, tak dědem ženicha.

 

Dopisy Karlu Reinwaldovi na frontu (1916 - 1918)

Graf rozrodu rodiny

Schematické tabulky příbuznosti

Návrat na Genealogii.   /   Back to Genealogy

Návrat na Hlavní stránku   /   Back to Main Page